Privacy policy

Udostępnianie danych zgodnie z rozporządzeniem UE nr. 679/2016.

Cele przetwarzania
Thermokey S.p.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (osobowe i rejestrowe) w następujących celach: zarządzanie zwykłymi stosunkami biznesowymi, takie jak definiowanie, zarządzanie i wykonywanie przewidzianych z nami umów;

przestrzeganie obowiązków prawnych z zakresu prawa cywilnego, księgowego, podatkowego (wypełnianie ewidencji, prowadzenie ksiąg rachunkowych Klientów / dostawców, fakturowanie, zarządzanie wierzycielem) oraz wypełnianie wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

Jeśli jesteś już Klientem, Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, firma, adres e-mail) mogą być przez nas wykorzystywane do zarządzania komunikacją, odpowiadania na Twoje ewentualne prośby oraz do wysyłania materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących podobnych usług, istniejącej relacji handlowej (do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody w przypadku takich zastosowań). Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody (art. 23 i 130 Kodeksu prywatności i art. 7 RODO) w celu przesłania Ci za pomocą automatycznych narzędzi komunikacyjnych (pocztą, pocztą i / lub SMS-em i / lub kontaktu telefonicznego) biuletynów, informacji handlowych i / lub materiałów reklamowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Właściciela. Zainteresowanej stronie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Metody przetwarzania
Dane będą przetwarzane z zachowaniem zgodności z prawem, rzetelności, stosowności i umiaru, przy użyciu instrumentów papierowych i elektronicznych, zapewniając poufność i integralność danych. Wgląd do danych mogą mieć zarządzający operatorzy oraz współpracownicy zewnętrznego Administratora danych odpowiedzialni za wykonanie czynności niezbędnych do zamówienia żądanych usług lub usług o charakterze komplementarnym (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów , kwestie prawne i podatkowe).
Podstawa prawna przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania jest zapytanie do naszej firmy o zakup produktów i usług.

Możliwi odbiorcy / kategorie odbiorców danych osobowych
Bez wyraźnej zgody (art. 6 lit. b) i c) RODO), Twoje dane mogą zostać ujawnione w wyniku inspekcji lub kontroli (w razie potrzeby) wszystkim organom nadzorczym odpowiedzialnym za kontrole związane z prawidłowością zobowiązań prawnych. Twoje dane mogą być również ujawnione firmom, które udzielają Administratorowi pomocy, porad lub współpracy w sprawach księgowych, administracyjnych, podatkowych, prawnych, podatkowych i finansowych, organom administracji publicznej w celu pełnienia funkcji instytucjonalnych w ramach ograniczenia ustanowionego przez prawo lub regulacje oraz wobec zewnętrznych usługodawców, z którymi komunikacja jest niezbędna do wykonania usług będących przedmiotem umowy. Twoje dane osobowe nie będą rozpowszechniane.

Obowiązki związane z udostępnianiem danych
Oprócz tego, co określono dla danych nawigacyjnych, użytkownik może podać lub nie podać swoich danych osobowych. Podanie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z istniejącej umowy jest niezbędne do prawidłowego zarządzania relacją, a ich komunikacja jest niezbędna do realizacji wyżej wskazanych celów. Należy pamiętać, że brak przekazania lub błędne przekazanie jednego z obowiązkowych danych może spowodować, że Administrator danych nie będzie w stanie zagwarantować adekwatności samego przetwarzania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest opcjonalne.

Przekazywanie danych do krajów trzecich
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich; proces przetwarzania zostanie przeprowadzony na terenie Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia istniejących zobowiązań umownych i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o działalności Administratora, a w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat od zakończenia stosunku pracy i celów administracyjnych.

Prawa zainteresowanej strony
Zgodnie z artykułami 15-22 RODO zainteresowana osoba ma prawo w każdej chwili wiedzieć, jakie dane są przechowywane w Organizacji i jak te dane są wykorzystywane; ma również prawo do żądania aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych, żądania ich zablokowania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Zainteresowana strona może w każdej chwili skorzystać ze swoich praw, wysyłając:
• list polecony A.R. Thermokey S.p.A. – Via dell’Industria, 1 – 33061 Rivarotta di Rivignano Teor (UD);
• e-mail na adres: mail@thermokey.com